تیته یعنی شکوفه و کسب و کار ما هم تنیده شده با شکوفه هایی که تنها هدفشون قشنگ تر کردن دنیاست.

تیته حاصل فکر و زحمت چند تا خواهره که دارند با هم کار می کنند تا با محصولات دستساز گل گلی شون رنگ بپاشند به دنیا و نشون بدن دنیا هنوز قشنگی های خودش رو داره و میشه با چیزهای کوچک هم خوشحال بود.